Profile - Claim2Fame

Josiah Taschuk

Pop

I love songs.

I write love songs.

I hope you love my love songs.


My love

Love affair

Parachute